Kollegah im Kosovo

►Charity Foundation Kosovo
http://www.jetimat.com

►Vorsitzender Halil Kastrati
http://www.instagram.com/halilkastrati

►Video by B Roll Street Production
http://www.instagram.com/mr.philow

Source: Kollegah im Kosovo (Youtube)